Huurverhoging 2020

Toegepaste huurverhoging 2020 door De Goede Woning

 • De Goede Woning verhoogt de huren gemiddeld met 1,98% (onder inflatie)
 • Bij de huurverhoging die wordt toegepast, kijken we naar de huurprijs die u betaalt in verhouding tot de kwaliteit van de woning.

1. Huurders, die relatief ‘goedkoop’ wonen, krijgen 2,15% huurverhoging.

2. Overige huurders, krijgen 1,95% huurverhoging

 • De Goede Woning past in 2020 géén huurverhoging  afhankelijk van uw inkomen toe.

Iedere huurder krijgt persoonlijk een brief met de huurverhoging die op de woning van toepassing is.

Het huurverhogingspercentage wordt berekend over de kale huurprijs. Dat is de huurprijs zónder servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen (gas, licht en water).

Hoe gaat ’t met mijn huurtoeslag?

Ontvang u huurtoeslag? Dan hoeft u in de meeste gevallen niets te doen, wij geven de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst/Toeslagen. Een enkele keer zal de Belastingdienst u vragen de nieuwe huurgegevens door te geven. Wanneer dat het geval is, dient u een formulier  in te vullen en terug te sturen.

Hoe maakt u bezwaar?

U bent het niet eens met huurverhoging? Dan kunt u, met een geldige reden, bezwaar maken. Geldige redenen kunnen zijn;

 • Het huurvoorstel is verkeerd aangekondigd of bevat fouten, zoals een onjuiste ingangsdatum of huurprijs.
 • Het huurvoorstel is minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum verstuurd.
 • Uw kale huurprijs komt door de huurverhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen. U kunt dit nagaan met de Huurprijscheck
 • Uw huur stijgt met meer procenten dan het wettelijke percentage (zie Algemene wettelijke regels huurverhoging).
 • De verhuurder wil binnen 12 maanden na ingang van de laatste huurverhoging de huur opnieuw verhogen.

Vertoont uw woning onderhoudsgebreken, maar heeft u dit nog niet eerder gemeld? Dan kunt u op die grond geen bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging kan alleen schriftelijk via de modelbrief van de Huurcommissie ( te vinden op www.Huurcommissie.nl). Deze kunt u ingevuld inleveren  tot de datum dat de huurverhoging ingaat bij De Goede Woning, vóór 1 juli.

Is De Goede Woning het met u eens, dan krijgt u geen of een lagere huurverhoging. Is De Goede Woning het niet met u eens, dan schakelt De Goede Woning de huurcommissie in. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend.

Huurbevriezing of huurverlaging

Een aanvraag voor huurbevriezing kan alleen gedurende de bezwaarperiode voor de jaarlijkse huuraanpassing worden ingediend. Huurverlaging kan gedurende het gehele jaar worden aangevraagd en geldt voor huurprijzen vanaf de liberalisatiegrens. Hierbij wordt uitgegegaan van de rekenhuur. U kunt de aanvraag schriftelijk indienen voorzien van documenten waaruit blijkt:

 • welke personen op het adres zijn ingeschreven (bijvoorbeeld via uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP));
 • welk inkomen alle bewoners ouder dan 18 jaar op het adres hebben (Formulier inkomensverklaring via de Belastingdienst en recente salarisstroken danwel uitkeringsgegevens).

ALGEMENE REGELS HUUVERHOGING 2020

De maximale huursomstijging voor woningcorporaties voor het kalenderjaar 2020 is conform het Sociaal Huurakkoord 2018 2,6% (inflatie 1 december 2018 tot 1 december 2019), exclusief huurharmonisatie en alle huurverhogingen wegens woningverbetering.

Dit betekent dat het totaal aan huuropbrengsten per woningcorporatie op 1 januari 2021 niet meer mag zijn gestegen dan 2,6 procent t.o.v. 1 januari 2020.

De maximaal toegestane huurverhoging van een individuele zelfstandige woning mag in 2020 niet meer bedragen dan inflatie (2,6%) plus 2,5 procent. Gezien het hogere inflatiepercentage komt dit uit op een maximale huurstijging van 5,1 procent. Ter vergelijking: in 2019 was het inflatiepercentage 1,6 procent en de maximale huurstijging 4,1 procent.

De huursombenadering

De huursom is het bedrag van alle huren bij elkaar van de gereguleerd (niet-geliberaliseerd) verhuurde zelfstandige huurwoningen. Bij het berekenen van de huursomstijging wordt de gemiddelde huurprijs van de verhuurde woningen op 1 januari 2021 vergeleken met de gemiddelde huurprijs van die woningen op 1 januari 2020. Het gaat dus om de woningen die zowel op 1 januari 2020 als op 1 januari 2021 verhuurd waren (een huurprijs hadden). Deze huursomstijging mag voor woningcorporaties niet hoger zijn 2,6%.

Bij de huursombenadering is het mogelijk per woning een variabele huurverhoging te geven. Woningen die nu een relatief lage huurprijs hebben t.o.v. de maximaal mogelijke huur, kunnen een hogere huurverhoging krijgen, dan woningen die nu al een goede prijs hebben. In tegenstelling tot 2019 bestaat de huursom in 2020 alleen uit de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli voor zittende huurders. De huuraanpassing van woningen die een nieuwe huurder krijgen is niet meer opgenomen in de huursom.

In 2020 wordt het mogelijk om een extra bandbreedte van maximaal één procent af te spreken bovenop de huursom. Dit is alleen mogelijk als er te weinig geld is voor investeringen in beschikbaarheid, herstructurering, duurzaamheid en betaalbaarheid. Lokale partijen maken hier afspraken over en leggen dit vast in de prestatieafspraken.

Wettelijke maximale mogelijke huurverhogingen:

 • 2,6% voor de totale huursom (huurverhoging 1 juli).
 • 5,1% voor individuele huishoudens met een inkomen tot en met € 43.574.
 • 5,1% voor huishoudens van 4 of meer personen en huishoudens met één of meer AOW-gerechtigden, ongeacht hun inkomen. Deze huishoudens zijn sinds 2017 van de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging uitgezonderd.
 • 6,6% voor huishoudens (van minder dan 4 personen en zonder AOW-gerechtigden) met een inkomen boven de € 43.574.

 

Contact

Chr. Woningstichting De Goede Woning
Jan ter Horststraat 5, 7462 AG Rijssen
Telefoon: 0548 37 80 50
Email: info@dgwrijssen.nl

i.v.m. de coronamaatregelen is ons kantoor alléén op afspraak geopend!

Openingstijden:

ma t/m do

 

08.00 - 12.00 uur

13.00 - 16.30 uur

vrijdag: 08.00 - 12.00 uur
vrijdagmiddag gesloten