De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij de woningcorporatie en staat tevens het bestuur met raad ter zijde. De Raad van Commissarissen houdt onder andere toezicht op:

- realisatie van de volkshuisvestelijke taken en doelstellingen van de corporatie
- financieel toezicht en controle van de financiële beleidskaders
- risico-inventarisatie en risicobeheersing
- kwaliteitsbeleid
- kwaliteit van het maatschappelijk verantwoord ondernemen-
- naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit toezicht strekt zich tevens uit tot en met de aan de corporatie verbonden ondernemingen.

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn in artikel 17 van de statuten van de stichting omschreven. Eén en ander is verder uitgewerkt in het 'reglement voor bestuur', welke hieronder is terug te vinden.

 

 

Contact

Chr. Woningstichting De Goede Woning
Jan ter Horststraat 5, 7462 AG Rijssen
Telefoon: 0548 37 80 50
Email: info@dgwrijssen.nl

Openingstijden:
van maandag t/m vrijdag van
8.00 uur -12.00 uur 


Telefonisch bereikbaar:
Van maandag t/m donderdag van
8.00 uur - 12.00 uur en
13.00 uur - 16.30 uur
vrijdag van 8.00 uur - 12.00 uur